Физика (к?не грекше????? — таби?ат) — зат ?лемді ж?не оны? ?оз?алысын зерттейтін ?ылым. Б?л ж?нінде физика к?ш, энергия, масса, о?тама т.б. сия?ты т?жырымдамалармен ш??ылданады.

Жалпы ма?ынасы бойынша физика — таби?атты? негізгі (іргелі) ?арым-?атынастарын, за?дылы?тарын зерттейді. Физика ?ылымы е? жалпы ж?не негізгі болатын, затты ?лемні? к?йін, ?згеруін ж?не ??рылымын аны?тайтын жаратылыстану б?лімі болып келеді.

Осы о?улы?ты? негізгі ма?саты - таби?атта?ы негізгі ??былыстар жайлы білімді, оларды? ?ту ерекшеліктерін, негізгі ??ымдарын, физикалы? шамаларды, оларды? математикалы? жазылуларын, ?лшем бірліктерін; т?жірибелік ?дістерді? негіздерін ж?не ?лшеу н?тижелерін ??деу туралы ма?л?маттар алуды ?амтамасыз ету.